Categories
Uncategorized

Изграждане на електроинсталация от началото до края

В тази статия ще обясним и дадем насоки за цялостния процес, който извършва няшият екип от електротехници от проектирането и изграждането на моногазни и трифазни електроинсталалции до тестването и пускането в експлоатация на съоръжението.

 1. Основни понятия и стандарти:
  • Какво е електроинсталация и какви са нейните основни компоненти?
  • Какви са стандартите за безопасност и функционалност на електроинсталациите?
 2. Проектиране на електроинсталация:
  • Как се извършва проектирането на електроинсталацията?
  • Как се определя мощността и разпределението на електрическите крушки и уреди?
  • Какви са различните видове проводници и как се избират подходящите за конкретни ситуации?
 3. Монтаж на електроинсталация:
  • Как се извършва монтажът на електроинсталацията?
  • Как се правят канали, дупки и кабелни линии за провеждане на проводници?
  • Как се монтират електрическите кутии, табла, контакти, ключове и осветителни тела?
 4. Тестване и настройка:
  • Как се извършва тестването на електроинсталацията за функционалност и безопасност?
  • Как се настройват автоматичните предпазители и релетата за напрежение?
  • Как се проверява заземяването и изолацията на проводниците?
 5. Документация и регистрация:
  • Как се съставя документацията за изградената електроинсталация?
  • Как се регистрира и удостоверява електроинсталацията съгласно правилата и нормативите?

Електротехниците от Eltehnik.eu, Eluslugi.bg и Elektrotehnik-plovdiv.com предлагат разнообразни електроуслуги, свързани с цялостно изграждане, монтаж, ремонт и поддръжка на електроинсталации за област Пловдив. Те осигуряват инсталация на алармени системи, видеонаблюдение, слаботокови инсталации, както и ремонт и поддръжка на електроинсталации в жилищни и кооперативни сгради. Също така се занимават с външно и вътрешно окабеляване и предлагат различни домашни електроуслуги. Те осигуряват монтаж на електрически контакти, ключове и табла в Пловдив, както и ремонт и подмяна на съществуващи електроинсталации. Освен това предлагат проектиране на домашни и стопански електроинсталации в Пловдив. Техническите услуги се предлагат на територията на град Пловдив и близките населени места.

Цени за ел. услуги в гр. Пловдив

Какво е електроинсталация и какви са нейните основни компоненти

Електроинсталацията е система от електрически компоненти и проводници, предназначена за пренос на електрическа енергия и осигуряване на електрическа мощност в сгради и съоръжения. Тя играе важна роля във функционирането на съвременното общество, като осигурява електричество за осветление, отопление, охлаждане, работа на електрически уреди и други електрически системи.

Основните компоненти на електроинсталацията включват:

 1. Електрозахранващи системи: Това са източниците на електрическа енергия, като електрическата мрежа или алтернативни източници като слънчеви панели или генератори. Те осигуряват електрическото напрежение и ток, необходими за работата на инсталацията.
 2. Разпределителни табла: Това са кутии или панели, които съдържат основните защитни елементи като автоматични прекъсвачи, предпазни прекъсвачи и броячи. Те служат за разпределение на електрозахранването към различните електрически вериги и устройства.
 3. Електрически кабели и проводници: Те са физическите средства за пренос на електрическия ток от една точка до друга. Кабелите са изолирани проводници, които осигуряват безопасност и защита от късо съединение или електрически удар.
 4. Стенни контакти и ключове: Те предоставят точки за свързване на електрически уреди и осветление към електроинсталацията. Контактите осигуряват електрически контакт, докато ключовете управляват включването и изключването на електрическите уреди.
 5. Осветителни тела: Това са устройства за осветление, които се свързват към електроинсталацията и превръщат електрическата енергия в светлина. Те могат да бъдат различни типове като лампи, флуоресцентни тръби, LED осветление и други.
 6. Заземителни системи: Те служат за предпазване от електрически удар и електростатично натрупване. Заземяването осигурява път за оттичане на електрическия ток към земята, което намалява риска от електрически удар.

В комбинация с други компоненти и системи, електроинсталацията осигурява безопасно и надеждно функциониране на електрическите системи в сгради и съоръжения. Разработката, монтажът, поддръжката и ремонтът на електроинсталации изискват специализирани знания и умения от електротехници и електротехнически фирми.

Какви са стандартите за безопасност и функционалност на електроинсталациите?

Стандартите за безопасност и функционалност на електроинсталациите са от съществено значение за осигуряване на надеждност, защита и съответствие със задължителните изисквания. Тези стандарти осигуряват сигурността на електроинсталациите както за хората, които ги използват, така и за имуществото.

Един от най-известните стандарти за безопасност и функционалност на електроинсталациите е IEC 60364. Този стандарт определя изискванията за проектиране, монтаж, експлоатация и поддръжка на електрическите инсталации в сгради и съоръжения.

IEC 60364 установява основните принципи и правила, които трябва да се спазват при изграждане на електроинсталации, като включва следните аспекти:

 1. Защита от електрически удар: Стандартът задава изискванията за изолацията, заземяването и защитните проводници, които гарантират безопасността на потребителите от електрически удар.
 2. Защита от претоварване и късо съединение: Стандартът дефинира правилата за избора на правилния размер и тип на проводниците, защитните прекъсвачи и предпазните прекъсвачи, за да се предотврати претоварване и късо съединение, които могат да причинят пожар или повреда на системата.
 3. Заземяване и защита от електростатично натрупване: Стандартът предписва използването на правилни методи за заземяване, които намаляват риска от електрически удар и електростатично натрупване.
 4. Изолация и защита от корозия: Стандартът установява изискванията за изолационните материали и защитата от корозия на електрическите компоненти и проводници, което осигурява дълготрайност и надеждност на инсталацията.
 5. Правилно маркиране и идентификация: Стандартът предвижда правилата за маркиране и идентификация на електрическите компоненти и системи, което помага за яснота и разбираемост при монтажа и поддръжката на електроинсталациите.

Спазването на тези стандарти е от съществено значение за осигуряване на безопасността, надеждността и функционалността на електроинсталациите. Затова, при проектирането, монтажа и поддръжката на електроинсталации, е препоръчително да се съобразяват със специфичните изисквания на приложимите стандарти и регулации.

Как се извършва проектирането на електроинсталацията?

Проектирането на електроинсталацията е важна фаза в изграждането на електрическата система в сграда или съоръжение. То включва подготовка, планиране и изготвяне на всички необходими документи и решения, които ще доведат до правилно функционираща и безопасна електроинсталация.

Ето основните стъпки, които обхваща процесът на проектиране на електроинсталацията:

 1. Събиране на информация: Първата стъпка в проектирането на електроинсталацията е събирането на необходимата информация. Това включва познаване на функционалните изисквания на сградата или съоръжението, броя на помещенията, типовете електрически уреди и оборудване, които ще бъдат използвани, и специалните изисквания, ако има такива.
 2. Анализ на натоварването: Следващата стъпка е анализирането на натоварването на електроинсталацията. Това включва оценка на предвидените електрически товари, като осветление, електрически уреди, отоплителни системи и други. Анализът на натоварването помага за определяне на необходимата капацитет и размер на електрическата инсталация.
 3. Избор на компоненти и материали: След като е направен анализът на натоварването, следва изборът на подходящите електрически компоненти и материали. Това включва избор на правилните проводници, предпазители, предпазители с автоматично включване, контакти, ключове и други елементи, които отговарят на изискванията на инсталацията.
 4. Разпределение на компонентите: След като са избрани компонентите, те трябва да бъдат разпределени и планирани в сградата. Това включва определяне на местата за монтаж на електрическите табла, разпределителни кутии и ключови точки във всяко помещение, където ще бъдат инсталирани електрически контакти и превключватели.
 5. Изготвяне на схеми и документация: Последната стъпка в проектирането на електроинсталацията е изготвянето на съответните схеми, чертежи и документация. Това включва изготвяне на електрическа схема, схема на разположението на компонентите, спецификации за използваните материали и други съответни документи.

Тези стъпки образуват основата за правилното проектиране на електроинсталацията, като се осигурява безопасност, функционалност и съответствие с приложимите стандарти и регулации.

Как се определя мощността и разпределението на електрическите крушки и уреди?

Определянето на мощността и разпределението на електрическите крушки и уреди е важна задача при проектирането и инсталирането на електроинсталацията. Това позволява правилно избиране на електрическите компоненти и размериране на системата, за да отговори на нуждите и изискванията на потребителите.

Ето някои от основните фактори, които се вземат предвид при определянето на мощността и разпределението на електрическите крушки и уреди:

 1. Мощността на крушките и уредите: Начинът за определяне на мощността на крушките и уредите е чрез преглед на техническата информация, предоставена от производителя. Тази информация обикновено е отбелязана на самите уреди или в приложените ръководства. Мощността се измерва във ватове (W) и указва количеството електрическа енергия, изразходвана от крушката или уреда при работа.
 2. Натоварване на електрическата система: За да се осигури правилно функциониране на електрическата система, трябва да се вземе предвид натоварването, което се планира за нея. Това включва оценка на общата мощност на всички крушки и уреди, които ще бъдат свързани към системата. Така се гарантира, че системата има достатъчна капацитетна резерва и не се претоварва.
 3. Категория на помещението: Различните помещения имат различни изисквания по отношение на осветление и електроуредите, които се използват. Например, кухните, бани и работните помещения обикновено изискват по-високи мощности за да задоволят специфичните нужди на потребителите. Това може да включва по-силни крушки, уреди за готвене или индустриални машини.
 4. Разпределение на електрическите точки: Важно е да се определи подходящото разпределение на електрическите точки в помещенията. Това включва определението на броя и местата на електрическите контакти, осветителните тела и други електрически уреди. Разпределението трябва да бъде планирано така, че да осигури удобство и практичност, като се вземат предвид функционалните изисквания и специфичните нужди на потребителите.

Правилното определяне на мощността и разпределението на електрическите крушки и уреди играе ключова роля в осигуряването на безопасно и ефективно функциониране на електроинсталацията. Винаги е препоръчително да се консултирате с квалифициран електротехник или инженер за проектиране, за да се гарантира правилното размеряване и изпълнение на електроинсталационната система.

Какви са различните видове проводници и как се избират подходящите за конкретни ситуации?

Изборът на правилния вид проводници е от съществено значение за безопасността и ефективността на електроинсталациите. В зависимост от конкретните ситуации и изисквания, могат да се избират различни видове проводници. Ето някои от тях и как се избират:

 1. Медни проводници: Медът е един от най-широко използваните материали за проводници в електроинсталациите. Той е изключително добър проводник на електричество и предлага отлична проводимост и устойчивост на корозия. Медните проводници са подходящи за широк спектър от приложения, включително за домашни и комерсиални електроинсталации.
 2. Алуминиеви проводници: Алуминиевите проводници са по-леки и по-евтини в сравнение с медните проводници. Те са често използвани в промишлените и комерсиални сгради, където има нужда от по-голяма дължина на проводниците. Въпреки това, алуминиевите проводници изискват по-голям сечение за да постигнат същата проводимост като медните проводници и изискват специални връзки и защита срещу корозия.
 3. Влакнести проводници: Влакнестите проводници се използват предимно в специфични приложения, където се изисква изолация с висока издръжливост и устойчивост на високи температури. Те се използват често в автомобилната и авиационната индустрия, както и във военните и аерокосмическите технологии.
 4. Кабели със защита от електромагнитни смущения: В някои ситуации, когато има нужда от електрически проводници, които да защитават от електромагнитни смущения, се използват специализирани кабели. Тези кабели имат екранирана или оплетена структура, която намалява въздействието на електромагнитните полета върху сигналите.

При избора на подходящи проводници за конкретна ситуация е важно да се вземат предвид фактори като максималната мощност, дължината на проводниците, околната среда, електрическите изисквания и специфичните нужди на проекта. Винаги е препоръчително да се консултирате с професионален електротехник или инженер, за да се гарантира правилният избор на проводници и безопасността на електроинсталацията.

Как се извършва монтажът на електроинсталацията?

Монтажът на електроинсталацията е важен етап при изграждането или реновирането на сгради. Той включва инсталирането на проводници, ключови уреди и компоненти, за да се осигури правилното функциониране на електрическата система. Ето как обикновено протича монтажът на електроинсталацията:

 1. Проектиране и планиране: Първо, се извършва детайлно проектиране на електроинсталацията. Това включва определяне на разположението на контактите, прекъсвачите, осветителните тела и другите електрически компоненти. Също така, се определят нужните проводници, кутии и защитни устройства, съобразени със спецификациите на проекта.
 2. Подготовка на монтажните места: Преди инсталирането на проводниците и компонентите, се осигурява подготвеност на монтажните места. Това може да включва маркиране на местата за монтаж, подготовка на стени и тавани, отстраняване на ненужни препятствия и осигуряване на достъп до електрическите панели и съоръжения.
 3. Инсталиране на проводниците: След подготовката на монтажните места, се пристъпва към инсталирането на проводниците. Това включва прокарване на проводниците през стени, тавани и подове, както и свързването им с електрическите кутии и уреди. При монтажа се спазват спецификациите на проекта и се използват подходящи методи за закрепване и изолация на проводниците.
 4. Монтаж на електрическите компоненти: След инсталирането на проводниците, се пристъпва към монтажа на ключовите електрически компоненти. Това може да включва инсталиране на контакти, прекъсвачи, осветителни тела, разпределителни табла и други устройства. Внимание се обръща на правилното свързване на проводниците с компонентите и на правилната заземителна система.
 5. Тестване и проверка: След успешния монтаж на електроинсталацията, се извършват тестове и проверки за увереност в нейната функционалност и безопасност. Това включва използването на специализирани инструменти и уреди за измерване, като например тестери за прекъсвачи и континуитет на проводниците. Също така, се проверява правилното функциониране на всички инсталирани устройства и се уверява, че електроинсталацията отговаря на съответните стандарти за безопасност и функционалност.
 6. Документация и завършване: След успешно завършване на монтажа и проверките, се създава документация, която да отразява всички извършени работи, включително схеми, спецификации и сертификати за безопасност. Тази документация е важна за бъдещата поддръжка и сервизиране на електроинсталацията.

Монтажът на електроинсталацията изисква прецизност, знания и съобразяване със спецификациите и стандартите. Винаги е препоръчително да се консултирате с квалифициран електротехник или инженер, за да се осигури правилният монтаж и сигурността на електрическата система.

Как се правят канали, дупки и кабелни линии за провеждане на проводници

Провеждането на проводници в сгради или други съоръжения често изисква изработване на канали, дупки и кабелни линии. Тези елементи осигуряват безопасно и естетично подреждане на проводниците, като ги предпазват от повреди и позволяват лесен достъп при поддръжка и сервиз.

Ето някои от основните методи и процеси, използвани за правене на канали, дупки и кабелни линии за провеждане на проводници:

 1. Канали за проводници: За изработване на канали се използват различни методи, в зависимост от материалите и конструкцията на сградата. Най-често се използват електрически канали, които се монтират на стени или тавани и предлагат защита и скриване на проводниците. Изработването на канали може да включва използването на инструменти като перфоратори, длета и електрически резачи за пробиване и изрязване на материалите.
 2. Дупки в стени и тавани: За провеждане на проводници през стени и тавани често се правят дупки. Изборът на метод за пробиване на дупките зависи от типа на материала – например, бетон, гипсокартон, дърво и др. За това се използват различни инструменти като пробивни машини, шаблони и коронки. Важно е да се спазват безопасните протоколи и да се предприемат мерки за предотвратяване на повреди в структурата на сградата.
 3. Кабелни линии и канали: За постоянно подреждане и защита на проводниците се използват кабелни линии и канали. Кабелните линии могат да бъдат метални или пластмасови и се монтират на стени или подове. Те предлагат защита от механични повреди и предоставят организиране на проводниците. Каналите могат да бъдат от PVC, метал или други материали и се използват за скриване и подреждане на проводниците.

Правенето на канали, дупки и кабелни линии изисква внимание и прецизност, за да се избегнат повреди на сградата и проводниците. Винаги е препоръчително да се консултирате с квалифициран електротехник или специалист по инсталации, за да се осигури правилното изпълнение на тези процеси и съответствие със стандартите за безопасност.

Как се монтират електрическите кутии, табла, контакти, ключове и осветителни тела?

Монтажът на електрически кутии, табла, контакти, ключове и осветителни тела е важна част от изграждането на електроинсталацията и осигурява функционалността и безопасността на електрическите съоръжения в сградата. Ето някои стъпки и процеси, които обхващат монтажа на тези елементи:

 1. Електрически кутии: Монтажът на електрическите кутии започва с определянето на подходящото място за инсталацията. След това се извършва отбелязване и пробиване на отвор в стената или тавана, където ще бъде поставена кутията. Кутията се вмъква в отвора и фиксира се с помощта на винтове или други средства за закрепване. Важно е да се спазват стандартите за безопасност и минимални разстояния до други елементи на инсталацията.
 2. Електрически табла: Монтажът на електрическите табла включва определяне на подходящото място за инсталацията, монтиране на задната планка или монтажната рамка на стената и поставяне на таблото върху нея. След това проводниците се свързват към съответните автоматични прекъсвачи, букси или други елементи на таблото, като се спазват цветовите кодове и правилната защита на проводниците.
 3. Контакти и ключове: Монтажът на електрическите контакти и ключове започва с подготовка на монтажната кутия или рамка, в която ще бъдат поставени. След това проводниците се свързват към контактите или ключовете в съответствие със схемата на инсталацията. Контактите и ключовете се поставят в монтажната кутия и фиксират се с помощта на винтове или заключващи механизми.
 4. Осветителни тела: Монтажът на осветителните тела включва монтаж на монтажната кутия или база, към която ще бъде закрепено осветителното тяло. След това проводниците се свързват към осветителното тяло в съответствие с инструкциите на производителя и схемата на инсталацията. Осветителното тяло се поставя в монтажната кутия или база и фиксира се с помощта на закрепващи елементи или винтове.

Всички тези процеси трябва да се извършват от квалифицирани електротехници, съобразно действащите стандарти за безопасност и съобразно конкретните изисквания на инсталацията. Важно е да се спазват правилата за безопасност и да се осигури правилното функциониране на електрическите устройства в сградата.

Как се извършва тестването на електроинсталацията за функционалност и безопасност?

Тестването на електроинсталацията е важен етап в процеса на изграждане и поддръжка на електрическите системи. То има за цел да провери функционалността и безопасността на инсталацията и да открие евентуални проблеми или дефекти. Ето някои стъпки и методи, които се използват при тестването на електроинсталацията:

 1. Измерване на съпротивлението на изолацията: Това е един от основните тестове, при които се измерва съпротивлението на изолацията между проводниците и земята или между различните проводници в инсталацията. Тестването се извършва с помощта на изолационен тестер и помага за откриване на евентуални пробиви или дефекти в изолацията.
 2. Измерване на заземителното съпротивление: Този тест се извършва за да се провери ефективността на заземителната система. Измерването се извършва с помощта на специални заземителни тестери и се изчислява съпротивлението на заземителната връзка. Правилното заземяване на инсталацията е от съществено значение за безопасността.
 3. Тестване на прекъсвачи и защитни устройства: В този тест се проверява функционалността на автоматичните прекъсвачи, предпазители и други защитни устройства в инсталацията. Тестването включва проверка на тяхната правилна работа, отключване при претоварване или късо съединение, както и проверка на правилната селективност на защитните устройства.
 4. Проверка на правилното свързване на проводниците: При този тест се проверява дали проводниците са правилно свързани, без дефекти или нежелани контакти. Тестването може да включва визуален преглед на свързването, измерване на съпротивлението и проверка на континуитета на проводниците.
 5. Проверка на изправността на осветителните тела: За да се уверим, че осветителните тела функционират правилно, се извършва тест за проверка на правилното им свързване и работа. Тестването може да включва проверка на захранващото напрежение, светлинната мощност и работата на превключвателите.
 6. Провеждане на крайни функционални тестове: Тези тестове се извършват с цел да се провери пълната функционалност на електроинсталацията. Те могат да включват проверка на работата на всички осветителни тела, контакти, ключове, прекъсвачи и други устройства, както и проверка на комуникационните системи, ако има такива.

Всички тестове трябва да се извършват от лицензирани електротехници, съобразно спецификациите на съответните стандарти и нормативни изисквания. Резултатите от тестовете трябва да се задокументират и да се вземат мерки за отстраняване на евентуални проблеми или дефекти, които са били открити по време на тестването.

Как се настройват автоматичните предпазители и релетата за напрежение?

Настройката на автоматични предпазители и релета за напрежение е важна стъпка в електроинсталациите. Те играят ролята на защитни устройства, които реагират при претоварване, късо съединение или други нередности в електрическата система. Ето някои от основните процеси и принципи, които се използват при настройката на тези устройства:

 1. Избор на правилния тип и капацитет на предпазителите: В зависимост от нуждите и характеристиките на електрическата система, трябва да се избере подходящият тип и капацитет на предпазителите. Това може да бъде определено на базата на максималната сила на тока, която системата може да издържи, и специфичните изисквания за защита.
 2. Настройка на токовия предпазител: Токовите предпазители се настройват да реагират при определени нива на ток. Това се извършва чрез настройка на токовата стойност на предпазителя. Той трябва да бъде зададен на ниво, което осигурява защита от претоварване, но също така позволява нормалната работа на системата.
 3. Настройка на напрежителния релей: Напрежителните релета се използват за защита от прекомерно напрежение в електрическата система. Те се настройват да реагират при определени нива на напрежение. За да се осигури правилна защита, напрежителните релета трябва да бъдат настроени на стойности, които са подходящи за специфичната система и опасностите, които могат да се появят.
 4. Тестване на настройките и функционалността: След настройката на предпазителите и релетата, трябва да се извърши тестване на тяхната работа и функционалност. Това включва проверка на тяхната реакция при претоварване, късо съединение или нередности в системата. Тестването може да се извърши с помощта на специализирани тестови устройства и методи.

Важно е да се отбележи, че настройката на автоматичните предпазители и релетата за напрежение трябва да се извършва от квалифициран електротехник съгласно спецификациите на производителя и съответните стандарти и нормативни изисквания. Това ще гарантира правилната и безопасна работа на електрическата система.

Как се проверява заземяването и изолацията на проводниците?

Проверката на заземяването и изолацията на проводниците е важна стъпка за гарантиране на безопасността и надеждността на електроинсталацията. Ето някои от методите и процедурите, които се използват при тези проверки:

 1. Проверка на заземителната система: Заземяването е от съществено значение за отвеждане на електрически ток в земята и за защита от електричен удар. За проверка на заземителната система се използват специализирани мултиметри и заземителни тестери. Тези устройства измерват съпротивлението на заземителната връзка и проверяват дали е в рамките на приемливите стойности според стандартите.
 2. Измерване на изолационното съпротивление: Изолацията на проводниците трябва да бъде проверена за евентуални повреди или пропуски. За тази цел се използват измервателни устройства, които прилагат високо напрежение върху проводниците и измерват изолационното съпротивление. По-високото съпротивление показва по-добра изолация.
 3. Визуален преглед на проводниците и изолацията: Важно е да се извърши визуален преглед на проводниците и изолацията, за да се засекат евентуални видими повреди или пропуски. Това може да включва проверка на цялостта на изолационните обвивки, наличието на накъсвания, износване или разместване на проводниците.
 4. Измерване на непрекъснатостта на проводниците: Непрекъснатостта на проводниците се проверява за да се уверим, че няма прекъсвания или лоши връзки. Това може да се извърши с помощта на проверяващо устройство или континуитетен тестер, като се измерва съпротивлението на проводниците и се проверява дали има някакво прекъсване.

Проверките на заземяването и изолацията на проводниците са от съществено значение за безопасността на електрическата инсталация и трябва да бъдат извършени от квалифициран електротехник или специалист в областта.

За нас – Електротехници гр. Пловдив

Ние сме екип от опитни електротехници, специализирани в областта на електроремонтните и електромонтажни услуги. С години от опит и професионализъм, изпълняваме пълен пакет от професионални електроуслуги за вашия дом или бизнес.

Можете да разчитате на нас за всякакъв вид проекти, независимо от тяхната сложност. Извършваме електроизграждане, електроремонти, монтаж на различни видове апаратура, окабеляване, проектиране на LED осветления за вашия дом или офис, смяна на електрозахранващи кабели на електроуреди и много други услуги.

Нашата цел е да осигурим компетентна и ефективна поддръжка и ремонт на електроинсталации в многoетажни и многофамилни сгради. Вярваме, че качеството на нашите услуги и отличната ни комуникация с клиентите са от съществено значение за доброто функциониране на електроинсталациите във вашия обект.

С нас можете да бъдете сигурни, че вашите електроуслуги ще бъдат изпълнени професионално, с внимание към детайла и съобразно най-новите стандарти за безопасност и качество. Разчитайте на нас за надеждност, отлично качество и доволни клиенти.

За връзка с нас: www.eltehnik.eu – Електротехник Пловдив